.,,uod8B8bou,,.

              ..,uod8BBBBBBBBBBBBBBBBRPFT?l!i:.

         ,=m8BBBBBBBBBBBBBBBRPFT?!||||||||||||||

         !...:!TVBBBRPFT||||||||||!!^^""'   ||||

         !.......:!?|||||!!^^""'            ||||

         !.........||||                     ||||

         !.........||||                     ||||

         !.........||||                     ||||

         !.........||||    ##summer 2021    ||||

         !.........||||                     ||||

         !.........||||                     ||||

         `.........||||                    ,||||

          .;.......||||               _.-!!|||||

   .,uodWBBBBb.....||||       _.-!!|||||||||!:'

!YBBBBBBBBBBBBBBb..!|||:..-!!|||||||!iof68BBBBBb....

!..YBBBBBBBBBBBBBBb!!||||||||!iof68BBBBBBRPFT?!::   `.

!....YBBBBBBBBBBBBBBbaaitf68BBBBBBRPFT?!:::::::::     `.

!......YBBBBBBBBBBBBBBBBBBBRPFT?!::::::;:!^"`;:::       `.

!........YBBBBBBBBBBRPFT?!::::::::::^''...::::::;         iBBbo.

`..........YBRPFT?!::::::::::::::::::::::::;iof68bo.      WBBBBbo.

  `..........:::::::::::::::::::::::;iof688888888888b.     `YBBBP^'

    `........::::::::::::::::;iof688888888888888888888b.     `

      `......:::::::::;iof688888888888888888888888888888b.

        `....:::;iof688888888888888888888888888888888899fT!

          `..::!8888888888888888888888888888888899fT|!^"'

            `' !!988888888888888888888888899fT|!^"'

                `!!8888888888888888899fT|!^"'

                  `!988888888899fT|!^"'

                    `!9899fT|!^"'

                      `!^"'